VISUALISERINGENS KRAFT


Du kan förändra världen. Det är enkelt. Men hur? I den här videofilmen förklarar forskaren Gregg Braden hur Lagen om Attraktion fungerar. Att det finns ett fält som omsluter oss alla, ett kollektivt medvetande, i vilket vi alla deltar. Detta kollektiva medvetande skapar vår verklighet. Det kan påverkas av oss via vårt DNA, genom att använda kraften hos våra tankar och vårt hjärta.
Vi kan använda den här lagen på individuell basis, men även kollektivt, för att förändra vår värld. Det finns till och med en formel om hur många deltagare som behövs för att uppnå en viss effekt hos en större grupp (till exempel fred). Detta har vetenskapligt bevisats genom experiment. För att förändra hela världens befolkning skulle det bara krävas 8000 deltagare.
Kraften i att visualisera är en gåva från Gud för att mänskligheten ska kunna ta ödet i sina egna händer, och inte behöva stå maktlösa bredvid och titta på. Så låt oss tacksamt acceptera den här gåvan, - och använda den!

Bilderna av Gregg Braden är hämtade från hans video "The Science of Miracles" (Vetenskapen om Mirakler) som även finns på YouTube.


Var vänlig och kom med i vår första aktion!Översättning av texten i videon:
Gregg Braden

Gregg Braden"Från 1887 fram till början av 1990-talet baserades hela den västerländska vetenskapen på principen, att det som händer på ett ställe, absolut inte har någon effekt på det som sker någon annanstans. Nu vet vi, att detta är absolut inte sant.

Så, jag skulle vilja berätta för er om tre experiment som helt skakar om grunden i den västerländska fysiken.

Det första genomfördes av en rysk fysiker, Vladimir Poponin, i början av 1990-talet. Han kom till USA för att avsluta den här serien av experiment. Det Poponin gjorde var att han ville undersöka förhållandet mellan mänskligt DNA och det material som vår värld består av, små energienheter som vi kallar fotoner, små partiklar av ljus om ni vill se det på det sättet. Så experimentet bestod i att ta ett rör, ett glasrör och pumpa ut all luft ur röret och skapa det vi idag kallar vakuum, vilket ska antyda att det inte finns någonting kvar i det här röret. Men vi vet, att det fortfarande finns något kvar. Det är dessa små ljuspartiklar.

Så Poponin mätte partiklarna, för att se hur de fördelades. Flög de runt överallt inuti röret, eller samlades de alla på botten, eller vad skedde med dem? Resultaten av den här delen av experimentet var inte förvånande, eftersom de små ljuspartiklarna, fotonerna, var helt slumpmässigt fördelade. Och detta är vad man förväntade sig. Den nästa delen av experimentet är då det blir verkligt, verkligt intressant, eftersom man placerade en del mänskligt DNA i det här röret. Och när man återigen mätte fotonerna, hade det mänskliga DNA:t orsakat att fotonerna bildade en gruppering. DNA:t hade en direkt påverkan på det material som vår värld var gjord av!

Detta är precis vad uråldriga andliga traditioner alltid har sagt. Att något inom oss har en påverkan på världen omkring oss.

Det andra experimentet är ett fascinerande experiment. Det är ett militärt experiment. Vad de huvudsakligen gjorde var att de tog lite mänskligt DNA, skrapprov från vävnaden inuti munnen hos en donator eller frivillig. De placerade detta DNA i en apparat som kunde mäta dess effekter i ett rum, medan donatorn som DNA:t kom från befann sig i ett annat rum i samma byggnad.

Det man gjorde, var att man utsatte den frivillige för det man kallade emotionell stimulans, vilket skulle framkalla äkta känsloreaktioner av glädje eller sorg eller rädsla eller ilska eller vrede, i en del av byggnaden. Och man mätte DNA:t för att se om DNA:t skulle påverkas av givarens känslor. Varför skulle det nu det? Inom västerlandets fysik idag finns det absolut ingenting som tyder på att DNA:t fortfarande är kopplat till givaren. Å andra sidan tyder dessa experiment på det, för vad man hittade var precis raka motsatsen. Det man hittade var, att när givaren hade sina känslomässiga toppar och dalar i ett rum, hade DNA:t sina känslomässiga toppar och dalar i ett annat rum vid exakt samma tidpunkt.Det tredje experimentet utfördes även det under början av 1990-talet på The Institute of HeartMath, en banbrytande forskningsorganisation med sin bas i norra Kalifornien, som forskar i att det mänskliga hjärtat är mycket mer än bara en pump som för fram blod genom våra kroppar. Fastän våra hjärtan gör just detta, kan det vara den mindre delen av vad våra hjärtan gör. Man har upptäckt, att vårt hjärta är det starkaste magnetfältet i vår kropp, och det elektromagnetiska fält som produceras genom vårt hjärta har en effekt som sträcker sig långt bortom våra kroppar.

Man utformade ett experiment för att testa just denna teori. Det är ingen överraskning att de tog lite mänskligt DNA och isolerade det och bad personer utbildade på att känna det som kallas utpräglade (coherent) mänskliga känslor, - mycket tydliga känslor av kärlek, uppskattning, medkänsla, ilska, vrede eller hat. Dessa människor kan känna dessa känslor på begäran. Och när de gjorde det, mätte man sättet som DNA svarade på. Det man hittade var följande. Man fann att i närvaro av uppskattning, kärlek, medkänsla, förlåtelse, blev DNA.t oerhört avslappnat.

Och raka motsatsen gäller också. I närvaron av ilska, vrede, hat och svartsjuka spände sig DNA:t som en liten knut.

Nåja, vart och ett av dessa tre experiment var intressant i sig själv.

Men när man sätter ihop dem, - snarare än att vara intressanta som isolerade experiment, - börjar de berätta en historia. Och berättelsen ser ut ungefär så här. Det första experimentet, Vladimir Poponins experiment, talade om att DNA:t i våra kroppar har en direkt inverkan på vår värld, på det fysiska material som vår värld är gjord av, - på energinivå. Det sista experimentet visar att mänskliga känslor har förmågan att förändra DNA:t som i sin tur påverkar världen omkring oss. Och mittenexperimentet, det som genomfördes av amerikanska armén, visar att oavsett om vi befinner oss i samma byggnad eller 100 mil bort, är effekten densamma. Vi är inte bundna av tid och rum. Resultaten av experimenten säger just detta, de pekar på det faktum att du och jag har en kraft inuti våra kroppar, som inte är bunden av fysikens lagar på det sätt som vi förstår dem idag.

Urgamla traditioner inte bara erkände detta förhållande, de bjuder in oss ett steg längre och lämnade noggranna instruktioner om hur vi tillämpar detta i våra liv. Under senare delen av 1980-talet var jag ingenjör och arbetade inom flygförsvarsindustrin. Jag började utforska dessa begrepp såsom en ingenjör ser på omvärlden, för att förstå historien från dem som har gått före oss.

Och det var den sortens tänkande som ledde in mig på resor till några av de mest fantastiska platserna i världen. Från Egyptens tempel till Anderna i Bolivia och Peru. Till Indien, Nepal och höglandet i centrala Kina och Tibet. Genom hela den amerikanska öknen i sydväst. Jag sökte efter information och ledtrådar som skulle hjälpa oss förstå hur vi förhåller oss till världen och hur vi kan använda denna känslokraft, - denna kraft som talar språket från världen omkring oss.

Och detta är precis vad abboten i Tibet beskrev för oss. Han beskrev ett sätt att bedja som baseras på känslan. Han sa: Vi måste känna känslan som om bönen redan har besvarats. I den känslan talar vi till de skaparkrafter som gör det möjligt för världen att reagera på oss. Vi tillåter detta fält, kvanthologrammet, Guds sinne, att reagera på det som vi känner i våra hjärtan. Så, hellre än att be och känna sig kraftlös i en given situation - Käre Gud, snälla, låt det bli fred i världen - inbjuder denna typ av bön oss att känna det som om vi deltar och upplever den där freden (friden).

1972 genomförde man ett experiment samtidigt i tjugofyra av USA:s städer, där människor övats i att känna känslan av frid på ett mycket specifikt sätt. De placerades strategiskt i dessa städer. Varje stad hade en befolkning på över tio tusen personer. Allt dokumenterades i några av de mycket kända TM-studierna (Transcendental Meditation Studies) vilka utfördes i början av 70-talet. Det som hände var, att under den tid som deltagarna kände känslor av frid, kunde man i samhället omkring dem, utanför de byggnader där människor gjorde sina erfarenheter, uppleva statistiskt mätbara minskningar i brottslighet. Våldsbrott mot personer och trafikolyckor minskade. I vissa städer, som i Chicago, där börsen är placerad, sköt aktiemarknaden i höjden under fredvisualiseringen. Och när de slutade med sina böner vände all den där statistiken. Och detta upprepades gång på gång.

Och det är så precist att vi nu vet och statistikerna har kunnat fastställa, exakt hur många personer som krävs för att sätta igång den här typen av effekt. Jag ska ge er formeln och sedan beskriva vad formeln betyder. Effekten märks först när ett minsta antal personer deltar. Det antalet, det minsta antalet, är kvadratroten ur en procent (√1%) av en viss population.

Så, vad innebär detta? Om du till exempel har en stad med en miljon människor, - ta en procent av en miljon och ta sedan (på din miniräknare) kvadratroten ur det som nu var en procent. Den siffran talar om för dig hur många människor som är nödvändiga - tröskelvärdet för att påbörja effekten. Uppenbart är, att ju fler som deltar, desto större effekt. För en stad med en miljon människor, är tröskelvärdet bara ett hundra personer. I en värld med sex miljarder människor, är kvadratroten ur en procent av befolkningen bara cirka åtta tusen människor.
Jag fick möjligheten att under denna tid se några videofilmer om läkningen av en blåscancer, tre tum i diameter, hos en kvinna som enligt västerländska medicinska normer fått diagnosen såsom inoperabel. Hon hade, som en sista utväg, rest till ett sjukhus utan mediciner i Bejing, Kina. [nu nedlagt av den kinesiska regeringen - VisualizeDaily.com]

I videodokumentationen visar filmen kvinnan liggande i ett sjukhusrum. Hon är helt vaken, hon är fullt medveten, hon tror på den process som är på väg att ske. Framför henne finns en ultraljudstekniker som kör en ultraljudsavläsare över nedre delen av hennes buk, som vi kan se på en delad tv-skärm. På skärmens vänstra sida, har man en stillbild från utgångsläget som referens. På det sättet kan vi se hur hennes tillstånd såg ut från början. På skärmens högra sida kan vi se i realtid. Där kan vi följa förloppet medan tre praktiserande läkare står bakom henne och arbetar med energin i hennes kropp och med känslorna i sina egna kroppar.

Och det de gör är att de börjar sjunga ett ord som de tillsammans har enats om förstärker känslan inom dem att hon redan är läkt. Sången säger huvudsakligen "Redan botad", "Redan färdigt". Och när de börjar få den känslan och uttalar dessa ord sinsemellan, kan vi i realtid se på TV-skärmen hur denna cancersvulst undan för undan försvinner på mindre än tre minuter. Det är inte som på en dokumentär, där du ser en ros utvecklas på trettio sekunder, något som normalt tar dagar. Detta sker bokstavligen på mindre än tre minuter. Hennes kropp svarade på känslorna från utövarna, som hade tränats till att känna de olika typer av känslor som de hade. Och allt de kände var känslan av hur det känns att vara i närvaron av en kvinna som redan är läkt. Fullt återställd, fullt kapabel. De såg henne inte som en kvinna som är sjuk. De sa inte: "Elaka cancer, du måste bort".

Jag hade tillfälle att tala med mannen, Luke Chan, som spelade in den här filmen. Och jag ställde honom en fråga. Jag sa, "Tänk om dessa tre praktiserande läkare inte vore där. Kunde denna kvinna ha gjort detta, skulle någon av oss kunna göra detta på egen hand?" Han log mot mig när jag ställde frågan. Han sa: "Gregg, med all sannolikhet skulle hon kunnat göra detta ensam. Men det är något med oss människor, eftersom vi verkar känna oss mer delaktiga och starkare när vi får stöd av andra när det gäller saker som vi tror på, - när det gäller saker som vi väljer att utföra."

Kärlek och tacksamhet

"Kärlek och tacksamhet"

Mer nyligen har vetenskapsmannen Masaru Emoto, forskat i förhållandet mellan mänskliga känslor och vattendroppar. Den forskningen visar det här förhållandet ännu mer tydligt. Det som skett är att inom det här speciella forskningsprojektet har man upptäckt att vattendroppar, som i alla fall utgör mer än sjuttio procent av vår världs yta, och sjuttio procent av våra kroppar, att dessa vattendroppar svarar på mänsklig känsla. Detta gensvar är oavsett om känslan känns i kroppen, eller faktiskt även om den skrivs på etiketter som placeras på flaskor med vatten. Vattnet reagerar även på den känsla som forskaren har när etiketterna skrivs och placeras under dessa flaskor. Flaskorna frystes sedan under en viss tidsperiod, tinades och vattnet fick därefter kristallisera. Och kristallerna är ett talande tecken på vad som följer med känslan.

[Bilderna på vattenkristallerna är tagna av Dr Emoto]

Och det är ett vackert, ett mycket vackert och tydligt exempel på hur var och en av oss har en möjlighet att delta. Inte för att kontrollera och manipulera, utan snarare delta i vår världs händelser, i händelserna i våra liv, i våra familjer, våra samhällen och i våra kroppar genom det fält som länkar samman allt i skapelsen."


Svensk översättning: Inga och Cagga


Var vänlig och kom med i vår första aktion!